Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

1.    Administratorem danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII. Adres: ul. : ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa.
2.    Inspektorem ochrony danych osobowych dla KRP Warszawa VII jest Agnieszka Gołąb. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): iod.krp7@ksp.policja.gov.pl
3.    Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4.    Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:
a.    prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej kancelaria@udo.gov.pl.
b.    prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

Powrót na górę strony