Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,

mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone,

na stronie internetowej znajdują się dokumenty i filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 25 marca 2024 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Joanna Węgrzyniak e-mail: e-mail: oficer.prasowy.krp7@ksp.policja.gov.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 723 86 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorami do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII są:

-koordynator ds. informacyjno-komunikacyjnych, podinsp. Joanna Węgrzyniak, adres poczty elektronicznej: e-mail: oficer.prasowy.krp7@ksp.policja.gov.pl. telefon: 47 723 86 35.

-koordynator ds. dostępności informatycznej, Kamil Sadowski e-mail: kamil.sadowski@ksp.policja.gov.pl.

-koordynator ds. dostępności architektonicznej, Jarosław Rusiniak e-mail: jaroslaw.rusiniak7@ksp.policja.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej http://rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Na lewej barierce schodów znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Na czołowej konstrukcji platformy umiejscowiony jest dzwonek przywoławczy.

W przedsionku po lewej stronie drzwi prowadzących do hallu głównego znajduje się wideo domofon. W hallu głównym po prawej stronie umiejscowiony jest punkt kontroli ruchu osobowego i punkt obsługi interesanta. Personel punktu obsługi nie posiada przeszkolenia
w zakresie języka migowego. Po prawej stronie za punktem  znajduje się aparat telefoniczny, można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie KRP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do pozostałych kondygnacji obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy punkcie obsługi interesanta.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze przy punkcie obsługi interesanta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, od ul. Grenadierów nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu  http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM onlline,w jednostce Policji lub przez Internet przejdź do strony https://euslugi.policja.pl/

 

Obiekt KRP Warszawa VII przy ulicy Umińskiego 22


Obiekt Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Umińskiego 22 w Warszawie. Obiekt oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody oraz winda zewnętrzna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W holu po prawej stronie znajduje się domofon. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem policji.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego  i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KRP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kodem (znanym tylko policjantom oraz osobom upoważnionym). Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze i w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu   http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Obiekt KRP Warszawa VII ul. Grochowska 169


W obiekcie KRP Warszawa VII przy ul. Grochowskiej 169 znajduje się Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz Wydział do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy drzwiach wejściowych do budynku po prawej stronie znajduje się domofon umożliwiający rozmowę z policjantem ochrony obiektu. Obiekt nie posiada windy ani platformy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku

W holu głównym po lewej stronie umiejscowiony jest punkt kontroli ruchu osobowego i punkt obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są holu głównego i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do pozostałych kondygnacji obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem, od ul. Grochowskiej nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu   http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji Warszawa Rembertów

 

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Rembertów, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Plutonowych 6 w Warszawie. Na budynku jest tablica informacyjna z nazwą instytucji, w trakcie realizacji jest tablica z nr budynku i ulicą.

Przy wejściu głównym do budynku jest samoobsługowa winda przeznaczona do transportu pionowego osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe pozwalają na przejazd wózkiem.

W holu głównym znajduje się punkt obsługi interesantów, w którym pełnią służbę dyżurni, którzy następnie kierują do konkretnych policjantów. Nie posiadają oni przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na parterze budynku znajdują się trzy pomieszczenia biurowe, w których można przyjąć interesanta.

Do sekretariatu i pomieszczeń biurowych znajdujących na się na piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku w holu głównym. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Plutonowych są wyznaczone miejsca do parkowania, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu   http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji Warszawa Wawer


Komisariat Policji Warszawa Wawer, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Mrówczej 210 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Po prawej stronie schodów znajduję się winda dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z przyciskiem służącym do przywołania Dyżurnego KP Warszawa Wawer.

W korytarzu patrząc na drzwi  wewnętrzne wejściowe prowadzące do hallu głównego znajduje się po prawej stronie pojemnik z płynem dezynfekcyjnym oraz po lewej stronie domofon. Wewnątrz pomieszczenia dla interesantów zainstalowany jest aparat telefoniczny stacjonarny, z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Z hallu głównego jest także możliwość dla osób niepełnosprawnych  przejścia do pomieszczenia oznaczonego tabliczką na drzwiach „1”  służącego do obsługi petentów.

 Interesanci nie mają możliwości samodzielnego poruszania się po obiekcie. Osoby zainteresowane są zapraszane i odbierane  z hallu głównego do danego sektora KP Warszawa Wawer pod nadzorem funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego. Każdy sektor jest odpowiednio zabezpieczony poprzez  zainstalowane elektromagnesy na drzwiach.

 W budynku nie ma windy w wewnętrznym wyposażeniu. Pomieszczenia WC znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na terenie obiektu  brak jest miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Komisariacie Policji nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy  budynku nie ma urządzeń dźwiękowych służących do naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu   http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji Warszawa Wesoła

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Wesoła, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Praskiego Pułku 21 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla wózków umiejscowiony po prawej stronie drzwi wejściowych. W przedsionku wejścia po prawej stronie znajduje się dzonek przywoławczy/domofon.

W holu  głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem komisariatu od ulicy 1 Praskiego Pułku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu   http://bip.krp7.policja.gov.pl/233/pomoc-tlumacza-jezyka-m/22885,Pomoc-tlumacza-jezyka-migowego.html

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Raport o stanie dostępności

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.


 

Powrót na górę strony