Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 10.02.2009

Naczelnik: podkom. Piotr Komar

        Zastępca Naczelnika: nadkom. Artur Pasztaleniec

Zastępca Naczelnika: asp. szt. Artur Duszyński

 

ul. Umińskiego 22
03-982 Warszawa

tel. 47 723-83-88
fax:47 723-88-41

 

 

 

Struktura Wydziału Prewencji:

 

 Referat Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych: 

 

         Kierownik: asp. Justyna Pisarczyk

         tel. 47 723-69-30 

Referat Nieletnich i Patologii:

         Kierownik: nadkom. Beata Górecka

         tel. 47 723-85-63.

         tel. 600 997 625

Zespół ds Profilaktyki Społecznej:

         podkom. Katarzyna Puszczyk

         mł. asp. Małgorzata Gębczyńska

          tel. 47 723-89-86

          tel. 47 723-89-87

Referat Ochronny:

         p.o. Kierownik: mł. asp. Arkadiusz Kusznieruk

         tel. 47 723-82-15

Rewiry Dzielnicowych I - IV:

         Kierownik I Rewiru Dzielnicowych: st.asp.Kamil Wardak

         Kierownik II Rewiru Dzielnicowych: st.asp. Adrian Bierdziński

         Kierownik III Rewiru Dzielnicowych: asp. szt. Marcin Szostak

         Kierownik IV Rewiru Dzielnicowych: asp. szt. Andrzej Piśkorski

         tel. 47 723-82-56;

 

Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy, między innymi przez:

 1. realizowanie służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
 2. realizację i dokumentowanie doprowadzeń osób wynikających z przepisów resortowych;
 3. organizowanie służby ochronnej w obiektach służbowych Komendy;
 4. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 5. patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku;
 6. zabezpieczanie miejsc zdarzeń i wykonywanie wstępnych czynności operacyjno– procesowych, typowanie sprawców przestępstw i wykroczeń;
 7. udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym lub skierowanych przeciwko osobom bądź zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu;
 8. stosowanie środków represyjnych lub wychowawczych wobec sprawców ujawnionych wykroczeń;
 9. prowadzenie rozpoznania osobowo – terenowego w rejonach pełnienia służby;
 10. prowadzenie rozpoznania, ze szczególnym uwzględnieniem grup kryminalnychi subkulturowych oraz rodzin patologicznych, w celu zbierania informacji o działalności przestępczej w tym nieletnich, specyfice i rozmiarach występujących zagrożeń, przyczynach przestępstw i możliwościach zapobiegania ich popełnianiu;
 11. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w tym współdziałanie z innymi służbami w celu rozpoznawania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;
 12. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowe zadania związane są z zagadnieniami wychowania młodzieży lub troski o jej bezpieczeństwo, w celu identyfikowania występujących zagrożeń oraz wypracowania form i metod ich przeciwdziałania;
 13. bieżącą analizę w zakresie skuteczności realizowanych przedsięwzięć prewencyjnych oraz związanych z tym oczekiwań społecznych;
 14. opiniowanie osób: a)      ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, b)      ubiegających się o dopuszczenie do pracy z bronią lub posiadajacyh takie dopuszczenie, c)      ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznejlub posiadających wpis na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, d)       ubiegających się o wpis kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznegolub posiadających wpis na liście kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 15. opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 16. opiniowanie osób na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 17. prowadzenie kontroli sposobu przechowywania miotaczy gazu obezwładniającego, broni pneumatycznej, białej, cięciwowej oraz elektrycznej;
 18. prowadzenie kontroli sposobu przechowywania broni palnej w trybie art. 52 kpa;
 19. sporządzanie wywiadów o kandydatach na stanowisko urzędnika oraz o osobie zatrudnionej w Sądzie lub Prokuraturze, komornika sądowego, asesora komorniczego i aplikanta komorniczego;
 20. realizację procedury „Niebieskiej karty” w oparciu o obowiązujące przepisy;
 21. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie problematyki prewencyjnej;
 22. prowadzenie podstawowych form pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod oraz środków celem zapobiegania, rozpoznawania i ujawniania czynów zabronionych oraz wykrywania i ścigania ich sprawców;
 23. realizację interwencji własnych lub przy współpracy z innym komórkami organizacyjnymi Komendy w przypadku stwierdzonych naruszeń prawa;
 24. wykonywanie poleceń prokuratur, sądów i asyst na podstawie innych przepisów;
 25. współpracę, wymianę informacji oraz podejmowanie wspólnych działań w ramach akcji i operacji policyjnych z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1.
 26. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz realizacja pomocy prawnych
 27. wprowadzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wykroczeńi przestępstw drogowych oraz ich archiwizację;
 28. wydawanie, prowadzenie ewidencji oraz unieważnianie kart rejestracyjnych  broni pneumatycznej, pozwoleń na broń białą, cięciwową, elektryczną oraz miotacze gazu obezwładniającego
 29. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Rejonowego Policji Warszawa  VII oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami;
 30. inicjowanie postępowań egzekucyjnych w administracji z tytułu nałożonych kar pieniężnych.
 31. prowadzenie czynności niecierpiących zwloki w sprawach o czyny karalne, w których ustalono, że  sprawcą jest osoba nieletnia oraz współpracę w tym zakresie z sądami rodzinnymi;
 32. prowadzenie systematycznego rozpoznania środowisk nieletnich sprawców czynów karalnych i nieletnich zagrożonych demoralizacją;
 33. stosowanie środków represyjnych lub oddziaływania wychowawczego wobec nieletnich sprawców ujawnionych czynów karalnych;
 34. współpracę z Policyjną Izbą Dziecka oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji;
 35. analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznawanie zagrożeń przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;
 36. prowadzenie postępowań opiekuńczych oraz w zależności od dokonanych ustaleń, przekazywanie tych materiałów do sądu rodzinnego;
 37. opracowywanie kierunków działań wszystkich służb Komendy pod kątem zapobiegania i zwalczania przestępczości wśród nieletnich;
 38. współdziałanie i współpracę z instytucjami oświatowymi i wychowawczymi w celu podejmowania przedsięwzięć prowadzących do skutecznego ograniczania liczby czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich i zjawisk patologii społecznej wśród nieletnich;
 39. organizowanie patroli szkolnych wspólnie ze Strażą Miejską;
 40. wykorzystywanie podstawowych metod pracy operacyjnej celem zapobiegania, rozpoznawania i ujawniania czynów zabronionych oraz wykrywania i ścigania ich sprawców;
 41. prowadzenie poszukiwań opiekuńczych i małoletnich osób zaginionych kategorii III, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.
Powrót na górę strony