DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KRP VII

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa,


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII sprawuje
inspektor ochrony danych osobowych KRP VII:

mł. asp. Agnieszka Gołąb
- adres: ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa,
- e-mail: iod.krp7@ksp.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w KRP Warszawa VII.

W KRP Warszawa VII dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.
Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością  komórek organizacyjnych KRP VII.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane  
osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Powrót na górę strony